ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΠΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αδριανείου αρ.2,

προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2016.

3. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4. Ειδική έγκριση κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν. 2190/1920, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016.

5. Ειδική έγκριση κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ίδιων μετοχικών συμφερόντων.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση ΕΓΣ 15-5-2017

Comments are closed.